පැහැසර අරුණළු 2014/2015

පැහැසර අරුණළු 2014/2015 පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධාන උත්සවය මෙවරත් දරුවන් 142 සඳහා ශ්‍රි ලංකා ටෙලිකොම් මනවසම්පත් පර්ෂදය සමග එක්ව 2016 මර්තු 06 වන දින බණ්ඩාරනයක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලවේදී සාර්ථකව පැවත්විනි. දේශණය 1 :-...