සංශෝධනය කළ නව උසස්වීම් හා බඳවාගැනීම් පටිපාටිය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් නව සභාපතිතුමා සහ සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා වෙත යැවූ ලිපිය

2015-02-16 (All to Chairman)       Newly purposed SRPS