සේවක වරප්‍රසාද හා හිමිකම් කප්පාදුවට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති එකමුතුවී සටන් අරඹයි

සේවක වරප්‍රසාද හා හිමිකම් කප්පාදුවට එරෙහිව නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නේ නම් නුදුරේදීම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට එළඹෙන බවට සියලුම වෘත්තීය සමිති අද සභාපති තුමා වෙත අනතුරු ඇඟවීය. ඒ පිලිබඳව සභාපතිතුමා වෙත යොමුකෙරුනු ලිපිය පහත සබැඳියෙන් කියවන්න.

11.12.2017 – All Union.New Letter to Chairman

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *