පැහැසර අරුණළු 2016

මෙවරද මානව සම්පත් පර්ෂදයේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය සමගින් “පැහැසර අරුණළු˜ වැඩසටහන
TEDA සංගමයේ ඉතා පුළුල් සංවිධානාත්මක දූ දරු සත්කාරක උත්සවයක් ලෙස 2017 මාර්තු මස පැවැත්වීමට
අපි බලාපොරොත්තු වන බව ඔබසැම වෙත දැනුම් දෙන්නේ ඉමහත් සතුටිනි.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත සබැඳි වෙත පිවිසෙන්න :

Information Sinhala

Information Tamil

Application

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *