“ඉංජිනේරු සභා කෙටුම්පතේ (Engineering Council Bill) වගන්ති 33ක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි” -ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

දයාබර සහෝදර / සහෝදරියනි, Dear Brothers / Sisters,

ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන්ගේ, විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාධාරින්ගේ අයිතිවාසිකම් හා උසස්වීම් උල්ලංඝණය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගැනීමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභා පනතට එරෙහිව අප සංගමය ප්‍රමුඛව ඩිප්ලෝමාධාරි ශිෂ්‍ය සංගම්, වෘත්තීය සමිති සහ ඩිප්ලෝමාධාරි ව්‍යවසායකයන් එකතුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමට අනුකූලව එම ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභා පනත සංශෝධනවලට යටත් කොට සම්මත කිරීමට අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කරන ලදී.

ඒ සඳහා ඔබ සැම ලබාදුන් මුල්‍යමය අනුග්‍රහය සහ අනෙකුත් දායකත්වයන්ට අප සංගමයේ කෘතඥ පූර්වක ස්තුතිය මෙයින් පිරිනමමු.

මෙම පනත නිවැරදි කර ගැනීමට අවශ්‍ය සහාය අනාගතයේදීද ඔබසැමගෙන් බලාපොරොත්තු වෙමු.

We wish to inform you that we received the verdict in favour of our application by the Supreme Court. This judgment was delivered in the Parliament by the Honorable speaker on 20th October 2016. We could able to block the above bill passing in the Parliament. Which bill is detrimental for Engineering diplomates and other Engineering professionals. According to the judgment required amendments have to be done prior to submit the Engineering Council Sri Lanka bill to the Supreme Court once again for verification.

We sincerely thank you for the financial contribution as well other form of supports given by you for our endeavor.

ස්තුතියි. Thanking you.

-විධායක කමිටුව/Executive Committee-

 

Parlimant decision;

Video 1 https://youtu.be/KizcvghzNVc                          Video 2 https://youtu.be/OuiUsbXvOBI

කථානායකතුමාගේ නිවේදනය : http://www.parliament.lk/si/business-of-the-house/view/1255?category=25

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය : http://www.parliament.lk/files/announcements/20102016/supreme-court-determination-on-bill-si.pdf

Announcements by the Speaker : http://www.parliament.lk/en/business-of-the-house/view/1255?category=25

Challenged in the Supreme Court : http://www.parliament.lk/files/announcements/20102016/supreme-court-determination-on-bill.pdf

Paper Articals :

Lakbima  Doc-1  &  Doc-2   2016/10/21 Paper

Divaina 2016/10/21

To download the bill go to;

Sinhala  – http://documents.gov.lk/files/bill/2016/10/130-2016_S.pdf

Tamil     – http://documents.gov.lk/files/bill/2016/10/130-2016_T.pdf

English  – http://documents.gov.lk/files/bill/2016/10/130-2016_E.pdf

You may also like...

1 Response

  1. teda says:

    ජය වේවා !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *